H10070_10k15-onion_TK.jpg

Geyer’s onion on 2016-06-28. ©2016 Anthony Klesert