F10664_rsz_b18b2.jpg

flowers – near dam at Santa Rosa Lake on 2019-04-23. ©2019 Lee Regan